Privacybeleid

Privacyverklaring

Freerunpaddock vindt uw privacy belangrijk en hecht dan ook veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het het respect hiervoor. We stellen dan ook alles in het werk om deze gegevens zo goed als mogelijk te beveiligen en te beschermen. Hoe we deze beschermen en welke gegevens we precies verzamelen met welk doel kan u in deze privacyverklaring terug vinden. In alle gevallen houdt Freerunpaddock zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens:

Cindy Resseler
Hendrik Consciencelaan 11,
2630 Aartselaar
freerunpaddock@gmail.com

Freerunpaddock verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Vragen betreft het gebruik of de werking van onze website:

Aangezien Freerunpaddock zelf niet instaat voor de ontwikkeling van deze website kan u voor deze vragen best terecht bij onze web-ontwikkelaar, u kan daar tevens ook deze zijn privacyverklaring lezen indien u dit wenst. Contacteren kan via onderstaande gegevens:

Crea-it
Geerdegemstraat 58
2800 Mechelen
Tel: +32479708952
info@crea-it.be

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt Deze mogelijke doelen vindt u terug in deze privacyverklaring (onder punt 2);
 • verwerking van persoonsgegevens zo minimaal mogelijk houden en dus enkel doelbewust uw gegevens zullen verwerken;
 • wij zullen altijd vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Freerunpaddockzal alle nodige maatregelen nemen om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen;
 • Freerunpaddock geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinde waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij trachten steeds op de hoogte te zijn van jouw rechten omtrent uw persoonsgegevens, ook willen je hierop wijzen.

Freerunpaddock, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: freerunpaddock@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Freerunpaddock verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Freerunpaddock analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

3. Geautomatiseerde besluitvorming:

Freerunpaddock neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Freerunpaddock) tussen zit.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Freerunpaddock bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of wat op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden wij uw persoonsgegevens maximaal 5 jaar bij na het laatste gebruik.

5. Delen van persoonsgegevens met derden:

Freerunpaddock deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Freerunpaddock blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Freerunpaddock uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Derden waarmee wij uw gegevens eventueel delen kunnen zijn:

 • voor het verzorging van de webhosting en domeinnaam. Freerunpaddock host zelf niet wij huren deze hosting op onze beurt bij Versio, ook zij nemen de nodige maatregelen in het beschermen van uw gegevens. Hun privacybeleid vindt u tevens op hun eigen website, die u kan bereiken via bovenstaande link.

Uiteraard maken wij met deze partijen de nodige afspraken zodat ook zij op hun beurt zorgvuldig en correct omspringen met uw privacy. Freerunpaddock geeft nooit uw persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersakkoord mee hebben. Uitgezonderd hierop zullen wij uw persoonsgegevens nooit doorgeven aan derden zonder uw schriftelijke toelating, hetzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de politie in het kader van een onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dit geval zijn wij verplicht onze medewerking te verlenen en dus deze gegevens af te geven.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Freerunpaddock gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Freerunpaddock gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe u dit doet kan u vinden door op onderstaande links de klikken:

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar
Meer informatie over deze cookie en welke cookies google precies plaatst kan u hier vinden.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Freerunpaddock en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar freerunpaddock@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Freerunpaddock neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@crea-it.be of op +32 479/70.89.52

Welke stappen wij zoal ondernemen om uw gegevens te beschermen:

 • in de eerste plaats geheimhouding, wij zullen uw gegevens nooit op een andere manier delen dan in deze privacyverklaring beschreven
 • al onze systemen zijn voorzien van gebruikersnaam en wachtwoord zodat deze enkel toegankelijk zijn voor bevoegden
 • emails tussen klant en Freerunpaddock is enkel toegankelijk door Freerunpaddock zelf, onze email is voorzien van een sterk wachtwoord en twee-staps-verificatie
 • onze website is voorzien van een malware scanner, hierdoor detecteren wij steeds tijdig aanvallen van buitenaf en kunnen wij zo voorkomen dat ons systeem en uw gegevens gestolen worden
 • onze webmaster crea-it zorgt er steeds voor dat achter de schermen alles netjes up-to date is, want op deze manier voorkom je dat er zich lekken in het systeem bevinden.

9. Klachten:

Freerunpaddock wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Gegevensbeschermingsautoriteit. U kan natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen als u vragen of klachten hebt. Dit kan op via email of telefonische op 0479/70.89.52

10.Wijzigingen privacyverklaring:

Freerunpaddock voorziet zichzelf het recht zijn privacyverklaring te wijzigen indien zij dit nodig acht omwille van eventuele aanpassingen in de wet of om andere redenen. Deze aanpassingen zullen u steeds aangekondigd worden op onze website, nieuwsbrief of via email (indien we over uw emailadres beschikken). Laatste aanpassing van deze privacyverklaring gebeurde op 08/12/2020.

Schuiven naar boven